YUKT maraton
YUKT maraton - pravila takmičenja 2016
 
 
Propozicije download (PDF)
 

” YU KT MARATON “
pravila takmičenja za 2016.g..

1. Organizator:
Savez radio-amatera Srbije

2. Učesnici:
Amaterske radio-stanice sa teritorije R.Srbije koje poseduju važeću dozvolu za rad za ARS.

3. Termin:
Svaki mesec u drugi petak.

4. Vreme:
od 17:00 do 17:59 po UTC

5. Frekvencije:
3510kHz – 3580 kHz CW
3650kHz – 3775 kHz SSB

6. Periodi:
17:00 - 17:29 UTC CW
17:30 - 17:59 UTC SSB

7. Snaga:

Snaga predajnika prema dozvoli za rad ARS. 

8. Kategorije:
MO
- Više operatora
S
O - Jedan operator
SO CW - Jedan operator samo CW
SO SSB - Jedan operator samo SSB
KLUBOVI (način učešća i izrada plasmana su navedeni u tački 15. ovih pravila)
a) Klubska amaterska radio-stanica može se takmičiti samo u kategoriji MO.
b) Klubske amaterske radio-stanice su stanice radio-klubova ili njihove PPS koji imaju važeću dozvolu za rad.
c) Podatak o članstvu u  radio-klubu će se uzimati iz baze podataka Saveza radio-amatera Srbije, koji je unet bazu sa obrasca zahteva za izdavanje RATEL/RAEK licence. U slučaju prelaska iz jednog kluba u drugi, poeni se računaju za prvi klub do momenta prijave promene članstva SRS-u. Prelazak iz jednog radio-kluba u drugi, u smislu pravila KT maratona, moguć je samo jedan put tokom kalendarske godine.
d) Promena pozivnog znaka tokom trajanja maratona nije dozvoljena, osim u slučaju promene stalnog pozivnog znaka u licenci, odnosno dozvoli za rad.
e) Takmičar može raditi i CW i SSB, a prijaviti samo CW ili samo SSB. Zbir poena iz CW i SSB perioda računaće se za kategoriju „Klubovi“. Istovremeno prijavljivanje u kategorije SO CW i SO SSB nije dozvoljeno. Takve stanice će automatski biti prebačene u kategoriju SO, ako je radio jedan operator ili u MO kategoriju ako je jedan operator radio CW, a drugi SSB.

f) U jednoj mesečnoj etapi takmičar može raditi samo pod jednim pozivnim znakom. Takmičar ne može raditi u CW periodu sa jednim pozivnim znakom, a u SSB periodu sa drugim.
g) U dnevniku mora, jasno i nedvosmisleno, da bude naveden pozivni znak, odnosno pozivni znakovi operatora.
h) Vreme u takmičarskom dnevniku mora biti po UTC.


9. Razmena:
U vezama se razmenjuje: RS(T), redni broj veze koji počinje od 001 i uvećava se za 1 za svaku narednu vezu a nastavlja se u narednom periodu i auto-registarska oznaka lokacije na kojoj se stanica nalazi tokom takmičenja (prema spisku u dodatku ovih pravila).

10. Poeni:
Svaka ispravna veza CW donosi 3 poena, a SSB 2 poena. Neispravna veza (nekompletna, sa pogrešno primljenim podacima ili sa pogrešno unetim podacima) neće se računati u konačnom zbiru. Poeni za veze sa stanicom koja se pojavljuje u manje od 25% dnevnika po periodu neće se priznati. Neće se priznati ni poeni za veze sa stanicom koje čine 50% i više veza održanih sa stanicama iz svog matičnog kluba po periodu. Poeni za takve veze se oduzimaju i stanici sa gore navedenim odnosom i stanici korespondenta. Poeni za vezu sa stanicom gde se vreme održavanja veze razlikuje za više od 3 minuta neće se računati.

11. Množitelji:
Množitelj je poslednje slovo u pozivnom znaku ARS sa kojom je održana veza.Sopstveni množitelj se ne računa. Množitelj će se računati samo pod uslovom da se nalazi u 50% i više dnevnika po periodu.

12. Konačan zbir:
Konačan zbir poena predstavlja zbir proizvoda QSO poena i množitelja iz prvog i drugog perioda.
Primer
Period
veza
poena
množitelja
Ukupno
I period
36
108 x19
2.052
II period
47
94 x21
1.974
Konačan  zbir
4.026

13. Slanje dnevnika:

Dnevnike slati isključivo elektronskom poštom a preporučuje se kabrilo (cabrillo) format. Papirni dnevnici neće se uzimati u obzir. Rok za slanje dnevnika je 3 dana od dana održavanja takmičenja (prvi ponedeljak posle takmičenja do 24:00 po lokalnom vremenu). Dnevnici koji stignu posle ovog roka služiće isključivo za kontrolu, a dnevnici koji stignu posle objavljivanja prijavljenih rezultata ili posle javnog objavljivanja primljenih dnevnika neće se uzeti u obzir ni za kontrolu. Elektronske dnevnike slati na e-mail adresu: yuktm@yu1srs.org.rs Prilikom slanja dnevnika putem elektronske pošte u liniju SUBJECT obavezno staviti korišćen pozivni znak i oznaku kategorije (primeri: YU7ABZ MO; YT2ABY SO; YT4YX SOCW; YU1HS SOSSB).

14. Rezultati:
Prijavljeni rezultati svakog dela maratona biće objavljeni najkasnije 5 dana nakon isteka roka za slanje dnevnika, a nezvanični rezultati najkasnije nakon 12 dana od dana održavanja takmičenja. Eventualne žalbe na nezvanične rezultate mogu se podneti u roku od 5 dana po objavljivanju nezvaničnih rezultata na e-mail adresu yuktm@yu1srs.org.rs. Zvanični rezultati biće objavljeni nakon rešavanja eventualnih žalbi, odnosno istekom roka za žalbe ukoliko ne bude žalbi. Rezultati KT maratona (godišnji) biće objavljeni najkasnije do 30. decembra za tekuću kalendarsku godinu.

15. Rangiranje:
a)
Mesečni plasman za kategorije MO, SO, SO CW, SO SSB
Plasman u svakom od 12 delova maratona odrediće se na osnovu broja izračunatih poena. Izračunati poeni se dobijaju deljenjem broja poena konačnog zbira (tačka 12.) svake stanice sa brojem poena konačnog zbira prvoplasirane stanice u kategoriji i množenjem tako dobijenog količnika sa 100 za kategorije MO, SO, SOCW i SOSSB  (izraženo na 2 decimale).

- Primer dobijanja izračunatih poena:
Prvoplasirani   11.000 poena = 100,00 poena,
Drugoplasirani   9.500 poena =  86,36 poena,
Trećeplasirani   9.358 poena =  85,07 poena,
Četvrtoplasirani 1.121 poen  =  10,19 poena, itd.

b) Mesečni plasman za kategoriju KLUBOVI
Za kategoriju „Klubovi“ sabiraju se izračunati poeni 3 stanice jednog kluba koje imaju najveći broj poena u kategorijama MO, SO, SOCW i SOSSB, uz uslov da je najmanje jedna klubska stanica tog kluba učestvovala u takmičenju i poslala dnevnik. Klubovi koji budu imali manje od 3 stanice u plasmanu neće se rangirati u kategoriji „Klubovi“. Za plasman SRS, SRV i SRKiM, ostvaren kroz rezultate njihovih direktnih članova, važe pravila kao i za klubove, izuzev uslova učešća klubske stanice.

c) Godišnji plasman
Za godišnji plasman u kategorijama MO, SO, SO CW i SO SSB računaće se najpovoljniji zbir poena iz najviše 9 mesečnih delova maratona. Za godišnji plasman u kategoriji ”Klubovi” računaće se zbir poena iz svih 12 mesečnih delova.

16. Diplome i nagrade:
Diplome i nagrade se dodeljuju na osnovu godišnjeg plasmana.
I – Svi učesnici dobijaju diplomu sa naznakom plasmana (do 10. mesta). Na diplomi će biti navedeni mesečni plasmani za stanice plasirane do 5-tog mesta u mesečnom plasmanu.
II – Nagrade, u obliku plakete, dobijaju prvoplasirani u svakoj od kategorija pod uslovom da u kategoriji bude najmanje 5 stanica u plasmanu. Takođe, nagrade će dobiti drugoplasirani i trećeplasirani ukoliko u plasmanu bude najmanje 8 stanica.
III – Posebno priznanje biće dodeljeno radio-klubu koji bude imao najviše učesnika.Svaka stanica jednog radio-kluba koja pošalje dnevnik, a njen pozivni znak se nađe u najmanje 25% pristiglih dnevnika u najmanje jednom periodu, donosi radio-klubu 1 poen za određeni mesec. Dobitnik priznanja biće radio-klub koji ima najveći zbir poena iz svih 12 etapa KT maratona.

a) Diplome i nagrade obezbeđuje Saveza radio-amatera Srbije, sam ili uz pomoć sponzora.
b) Nagrade će biti dodeljene na Skupštini ili na Zboru Saveza radio-amatera Srbije.
c) Diplome, nagrade i priznanje mogu se dodeliti samo članovima Saveza radio-amatera Srbije, Vojvodine ili Kosova i Metohije.

17. Takmičarska komisija
Menadžera i takmičarsku komisiju KT maratona imenuje IO SRS. Takmičarska komisija dužna je da organizuje i realizuje: prijem takmičarskih dnevnika, potvrdu prijema dnevnika, davanje na javni uvid primljene dnevnike, izradu i objavljivanje prijavljenih rezultata na osnovu softverske obrade, izradu i objavljivanje nezvaničnih rezultata, razmatranje i rešavanje eventualnih žalbi, objavljivanje zvaničnih rezultata. Odluke koje donese takmičarska komisija su konačne.

18. Diskvalifikacija
Diskvalifikovane će biti stanice koje krše pravila takmičenja, koriste veću snagu od dozvoljene u takmičenju, namerno ometaju rad drugih takmičara, dopisuju ili podmeću veze, rade van odobrenih frekvencija, i dr. Komisija donosi odluku o tome koje su stanice kršile pravila takmičenja, odnosno odluku o diskvalifikaciji. Eventualne sankcije prema diskvalifikovanim stanicama i operatorima sa tih stanica može da odredi IO SRS.

19. Ostalo
Komisija (ili radio-amater koga komisija odredi) ima pravo da dođe na lokaciju svakog od učesnika u KT maratonu u danu kada se održava maraton. Takmičar koji pošalje dnevnik prihvata ova pravila KT maratona u celosti, odluku komisije kao i tumačenje za koje je nadležna takmičarska komisija.Za ostvarivanje prava na poene za pozivne znakove sa jednim ili dva slova u sufiksu, merodavan je godišnji plasman u kalendarskoj godini.Softver: u takmičenju preporučljivo je koristiti bilo koji od softvera koji omogućava eksport takmičarskog dnevnika u ”kabrilo” (cabrillo) format.

Objašnjenje korišćenih termina:
- operator = radio-amater koji poseduje radio-amatersku licencu
- stanica = ARS = amaterska radio-stanica
- takmičar, stanica = učesnik
- klub = radio-klub
- UTC = koordinirano univerzalno vreme
- PPS = primopredajna sekcija radio-kluba

 

 

Menadžer takmičenja je Zvonko Colja, YT1WA
Takmičarska komisija: Vladan Krkić YU1KX, Mirko Šević YU7WW, Zvonko Colja YT1WA
 
 
Dodatak 
Pregled  auto-registarskih oznaka - množitelja (ukupno 79) 
Kolone: originalna auto-registraciona oznaka, oznaka množitelja, pripadajuce opštine  
AC
AC
Aleksandrovac
PE
PE
Peć, Istok, Klina
AL
AL
Aleksinac
PI
PI
Pirot, Babušnica, Bela Palanka, Dimitrovgrad
AR
AR
Arandelovac
PK
PK
Prokuplje, Blace, Žitorada, Kuršumlija
BB
BB
Bajina Bašta
PN
PN
Paraćin
BC
BE
Bečej
PO
PO
Požarevac, Veliko Gradište, Golubac, Žabari, Žagubica, Kučevo, Malo Crniće
BC
BC
Bogatić
PP
PP
Prijepolje
BG
BG
Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski Venac, Sopot, Stari Grad, Surčin, Čukarica
PR
PR
Priština, Glogovac, Kosovo Polje, Lipljan, Obilić, Podujevo
BO
BO
Bor, Majdanpek
PT
PT
Petrovac na Mlavi
BP
BP
Bačka Palanka
PZ
PZ
Prizren, Gora, Orahovac, Suva Reka
BT
BT
Bačka Topola
PG
Požega
BU
BU
Bujanovac
RA
RA
Raška
CA
CA
Čačak
RU
RU
Ruma, Irig, Pećinci
CU
CU
Ćuprija
SA
SE
Senta, Ada
DE
DE
Despotovac
SC
SC
Surdulica
ĐA
DJ
Đakovica, Dečani
SD
SD
Smederevo
GL
GL
Gnjilane, Vitina, Kosovska Kamenica, Novo Brdo
SJ
SJ
Sjenica
GM
GM
Gornji Milanovac
SM
SM
Sremska Mitrovica
IC
IC
Ivanjica
SO
SO
Sombor, Apatin, Kula, Odžaci
IN
IN
Indija
SP
SP
Smederevska Palanka
JA
JA
Jagodina, Rekovac
ST
ST
Stara Pazova
KA
KA
Kanjiža
SU
SU
Subotica, Mali Idoš
KG
KG
Kragujevac, Batočina, Knić, Lapovo, Rača
SV
SV
Svilajnac
KI
KI
Kikinda, Čoka, Novi Kneževac
ŠA
SA
Šabac, Vladimirci, Koceljeva
KL
KL
Kladovo
ŠI
SI
Šid
KM
KM
Kosovska Mitrovica, Vučitrn, Zvečan, Zubin Potok, Leposavić, Srbica
TO
TO
Topola
KO
KO
Kovin
TS
TS
Trstenik
KS
Kruševac, Brus, Varvarin, Ćićevac
TT
TT
Tutin
KV
KV
Kraljevo
UB
UB
Ub
KZ
Knjaževac
UE
UE
Užice, Arilje, Kosjerić, Čajetina
LB
LB
Lebane
UR
UR
Uroševac, Kačanik, Štimlje, Štrpce
LE
LE
Leskovac, Bojnik, Medveda, Crna Trava
VA
VA
Valjevo, Lajkovac, Ljig, Mionica, Osečina
LO
LO
Loznica, Krupanj, Ljubovija, Mali Zvornik
VB
VB
Vrnjačka Banja
LU
LU
Lučani
VL
VL
Vlasotince
NG
NG
Negotin
VP
VP
Velika Plana
NI
NI
Niš, Doljevac, Gadžin Han, Merošina, Ražanj (mesto), Svrljig
VR
VR
Vranje, Bosilegrad, Vladičin Han, Preševo, Trgovište
NP
NP
Novi Pazar
VS
VS
Vrbas
NS
NS
Novi Sad, Bač, Bački Petrovac, Beočin, Žabalj, Srbobran, Sremski Karlovci, Temerin, Titel
VC
Vršac, Bela Crkva, Plandište
NV
NV
Nova Varoš
ZA
ZA
Zaječar, Boljevac, Sokobanja
PA
PA
Pančevo, Alibunar, Kovačica, Opovo
ZR
ZR
Zrenjanin, Žitište, Novi Bečej, Nova Crnja, Sečanj
PB
PB
Priboj      

 

Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!