VHF UHF SHF Takmičenja
Pravila - MARTOVSKO UHF/SHF 2009

MARTOVSKO UHF/SHF takmičenje

pravila


Rezultati

 

1.  Naziv takmičenja : ,,Martovsko UHF/SHF“

2.  Organizator je Savez radio-amatera Srbije

3.  Takmičenje se održava prvog punog vikenda meseca MARTA ( 07/08.03.2009 )

4.  Takmičenje počinje u subotu u 14.00 UTC i traje 24 časa,( do nedelje u 14,00 UTC)

5.  Pravo učešća imaju sve licencirane radio-amaterske stanice

6.  Takmičenje se održava na UHF/SHF opsegu ,

7  Takmičari su podeljeni u sledeće kategorije:

Više operatora MO

A.  432

B.  1296

C.  2,4

D. viši opsezi ( svi iznad 2,4 GHz )

Jedan operator SO

A.  432

B.  1296

C.  2,4

D.  Viši opsezi ( svi iznad 2,4 GHz )  

Rangiraju se samo stanice iz Srbije

8.  U takmičenju se radi sledećim vrstama emisije : A1A, J3E, F3E.

9.  U takmičenju se razmenjuje raport i redni broj koji počinje od 001 i uvećava se za svaku

sledeću vezu

10.  Bodovanje se vrši tako što se za svaki QRB kilometar dobija jedan poen

11.  Greške u primljenim podacima povlače poništavanje veze .

12.   Van plasmana će biti one stanice koje se ne pridržavaju propozicija, koje pošalju svoje

dnevnike posle 7 dana od dana održavanja takmičenja.

13.  Izvod iz dnevnika treba da sadrži : datum, vreme po UTC, pozivni. znak, vrstu emisije

primljen i dat raport, redni broj, univerzalni WW QTH lokator, frek. oseg, QRB za svaku vezu.

14.  Ispravno popunjen takmičarski dnevnik poslati na adresu ukt@yu1srs.org.rs , isključivo

u EDI formatu najkasnije 7 dana po završetku takmičenja

15.  Rezultati takmičenja biće objavljeni 3 meseca po završetku takmičenja

16.  Nagrade i diplome dodeljuju se za osvojena prva tri mesta u svim kategorijama, pod

uslovom da u kategoriji bude najmanje 5 (pet ) stanica. Ukoliko bude manje od 5 prispelih

dnevnika, neće se dodeljivati diplome i nagrade.

17.  Za tumačenje propozicija i za sve primedbe, na tok takmičenja, rang listu, nadležna je

Isključivo Radna grupa za UKT .

UKT komisija

UKT MENADŽER - Ranko Levi - YU1KT

 

   
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!