Autor Tema: konkurs za dodelu srestava udruzenjima gradjanja od strane Ministarstva odbrane  (Pročitano 9820 puta)

Van mreže YT1PRM

 • korisnik
 • aktivan korisnik
 • *
 • Poruke: 231
 • 73! svim radioamaterima slusa vas ceo svet
  • www.elektricar.eu
 • Pozivni znak:
 • Operator: Milan Pirocanac Elektrica
 • QTH: Pirot
 • Klasa: 2
 • Radio klub:
Evo prilike za Savez Radio Amatera Srbije, kao i za Radio Klubove sirom Srbije ..

ovo treba iskoristiti mnogi radioklubovi da ozive i da se iznova aktiviraju !

konkurs traje jos par dana do 5 Novembra tako da pozurite !

LINK>>>> http://www.mod.gov.rs/sadrzaj.php?id_sadrzaja=7360

tekst konkursa >>>> Јавни конкурс за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2014. години


На основу члана 76. Закона о одбрани („Службени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 88/09 - др. закон и 104/09 - др. закон) и члана 4. став 1. Уредбе о критеријумима и поступку доделе средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану („Службени гласник РС”, бр. 100/08 и 3/14), Министарство одбране објављује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С
за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења
грађана који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану
у 2014. години

Расписује се јавни конкурс за финансирање програма рада удружења грађана (у даљем тексту: удружења) који се заснивају на пројектима и активностима од значаја за одбрану у 2014. години.

Средства за реализацију финансирања пројеката и активности из става 1. овог јавног конкурса обезбеђена су у буџету Републике Србије (конто 4810 – Дотације невладиним организацијама) у укупном износу од 3.600.000,00 динара.

Удружење које конкурише треба да испуњава следеће критеријуме:

- Основни критеријуми:

1) да је основано у складу са прописима којима је уређено оснивање удружења и да је уписано у прописани регистар на територији Републике Србије;

2) да има усвојен годишњи план рада који обухвата програме и активности у областима од значаја за одбрану;

3) да има усвојени извештај о наменском утрошку средстава, односно о финансијском пословању у претходној години.

- Посебни критеријуми:

1) да свој годишњи програма рада заснива на делатностима: ронилаштва, радио аматерства, спелеолога, алпинистичких и планинарских друштава, извиђача, као и делатностима из области друштвених наука, а посебно из области реформе система одбране, безбедносне политике;

2) да се пројекти и активности односе на једну од следећих области:
- прописане мере заштите и спасавања људи, материјалних добара и животне средине и да су везане за област трагања и спасавања људи на рекама, језерима и неприступачним теренима уз проналашење и извлачење материјалних добара из истих;
- оспособљавање и учешће радио клубова у делатностима радио аматерства у активностима од значаја за одбрану или
- да су пројекти из области друштвених наука, а посебно из области реформе система одбране, безбедносне политике.


Приоритет у финансирању ће имати пројекти и активности удружења која:

- документују да имају обезбеђено суфинансирање,
- могу да демонстрирају капацитете за вођење пројеката и програма активности са адекватним референцама,
- реализацијом пројектних или програмских активности могу да обезбеде мерљиве резултате у односу на предложене трошкове и
- имају висок степен успешности у реализацији предвиђених пројектних активности.

Пријаве за конкурс обавезно садрже: информације о подносиоцу предлога програма: назив удружења, седиште, телефон/факс, Е-маил адресу, податке о овлашћеном лицу, особу за контакт (име, презиме, функција у удружењу, телефон, електронска пошта), број текућег рачуна и ПИБ, навођење програма односно области на коју се програм односи.

Уколико удружења конкуришу пројектом исти треба да је написан на рачунару, потписан и оверен од стране овлашћеног лица.

Уколико удружења конкуришу за финансирање програмских активности, те активности се морају приказати по месецима (ако се програм остварује сваког месеца), према очекиваним резултатима и детаљним описом, уз што приближније специфицирање активности тако да се на основу описа могу проценити трошкови активности и навести процењен број циљне групе/корисника активности. Такође, обавезно је и навести локацију на којој се одвијају програмске активности, као и податке ко ће, када и како прикупљати кључне информације о томе да ли се активности спроводе по плану и да ли су постигнути очекивани резултати.

У прилогу обрасца пријаве обавезно доставити у овереној фотокопији: статут удружења, копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре), одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину и копију оснивачког акта.

Пријаве са предлозима пројеката или активности од значаја за одбрану достављају се поштом на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Немањина 15, 11000 Београд или лично на адресу: Управа за традицију, стандард и ветеране Сектора за људске ресурсе Министарства одбране, ул. Бирчанинова број 5, 11000 Београд, најкасније до 05. новембра 2014. године до 15,30 часова.

На коверти обавезно написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта, са напоменом:

За Комисију за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану у 2014. години – НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ ИСТЕКА РОКА ЗА КОНКУРИСАЊЕ.

Након истека рока, све пристигле пријаве са документацијом биће достављене Комисији за доделу средстава за учешће у финансирању програма рада удружења грађана који се заснивају на активностима од значаја за одбрану (у даљем тексту: Комисија) на отварање и разматрање.

Комисија ће у поступку који је затворен за јавност, размотрити пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдити предлог за финансирање, односно суфинансирање 2014. години.

Комисија по службеној дужности утврђује да ли је удружење уписано у регистар надлежног органа и да ли се, према статутарним одредбама, циљеви удружења грађана остварују у области у којој се програм остварује.

Неблаговремене и непотпуне пријаве, Комисија неће узимати у разматрање.

Одлуку о избору предлога пројеката који ће бити финансирани из опредељених средстава доноси министар одбране на предлог Комисије.

Подаци о резултатима конкурса биће објављени на интернет страници www.мод.гов.рс и листу „Одбрана“.

Министарство одбране ће са удружењима којима су на основу јавног конкурса одобрена средства, закључити уговоре којима се уређују права, обавезе и одговорности уговорних страна, начин реализације пројекта и активности од значаја за одбрану и начин извештавања о утрошеним средствима.
За сва питања заинтересовани се могу обратити електронском поштом на адресу: utsv.@mod.gov.rs или на број телефона: 011/32-03-055.