Forum Saveza radio-amatera Srbije

Savez radio-amatera Srbije => Radio klubovi => Temu započeo: YT1JB 03.05.2014 01:31:09

Naslov: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT1JB 03.05.2014 01:31:09
Osnovni problem svakog radio-kluba jeste finansiranje. Ne možemo se osloniti samo na budžet, na donacije. Možemo da osmislimo i neke privredne delatnosti. Zato, dajte predloge, ideje, na koji način samofinansirati radio-klubove.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 03.05.2014 03:34:01
Dobro obratiti pažnju na čl.37. Zakona o udruženjima.
Biće tu i izmena statuta klubova  :)
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU1TA 03.05.2014 09:28:23
Pošto se mnogi žale na gubitak prostorija koje su koristili možda bi trebalo da obrate pažnju na član 83. Zakona o udruženjima:

Друштвене организације које су до дана ступања на снагу овог закона имале право коришћења на непокретностима у државној својини, односно на непокретностима које по спроведеном судском поступку постану државна својина, настављају са фактичким коришћењем ових непокретности под условима који не могу бити неповољнији од услова какви су били до дана ступања на снагу овог закона.
Јединица локалне самоуправе на чијој се територији налазе непокретности на којима право коришћења имају друштвене организације, има право да откаже даље коришћење непокретности ако друштвена организација не усклади свој рад са одредбама овог закона у прописаном року, као и у случају када непокретности користи супротно намени или циљевима утврђеним статутом.
Акт из става 2. овог члана јединица локалне самоуправе доноси уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије.
Имовина у друштвеној, односно државној својини из члана 80. и члана 81. ст. 1. и 2. овог закона на којој право коришћења, односно право располагања имају друштвене организације не може се отуђивати до дана почетка примене овог закона.

 Inače za sprovođenje ovog zakona nadležno je Ministarstvo nadležno za poslove uprave preko Upravnih inspektora.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT1JB 05.05.2014 12:35:27
Evo izvoda još jednog zanimljivog člana Zakona o porezu na dobit pravnih lica (http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_4946/zakon%20o%20porezu%20na%20dobit.pdf) koji govori o tome kada ne plaćate porez na dobit:

Citat
Poreska oslobođenja
                                                                         Član 44.

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se obveznik iz člana 1. stav 3. ovog zakona (u daljem tekstu: nedobitna organizacija) za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:

1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

2) godišnji iznos ličnih primanja koja isplaćuje zaposlenima, direktorima i sa njima povezanim licima nije veći od dvostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom u Republici u godini za koju se utvrđuje pravo na poresko oslobođenje, prema podacima republičkog organa nadležnog za poslove statistike;

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

4) da nema monopolski ili dominantan položaj na tržištu u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije.

Nedobitna organizacija u smislu ovog zakona je pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT1GTI 07.05.2014 02:36:47
Evo izvoda još jednog zanimljivog člana Zakona o porezu na dobit pravnih lica (http://www.poreskauprava.gov.rs/sw4i/download/files/box/_id_4946/zakon%20o%20porezu%20na%20dobit.pdf) koji govori o tome kada ne plaćate porez na dobit:

Citat
Poreska oslobođenja
                                                                         Član 44.

Plaćanja poreza na dobit oslobađa se obveznik iz člana 1. stav 3. ovog zakona (u daljem tekstu: nedobitna organizacija) za poreski period u kojem ostvareni višak prihoda nad rashodima nije veći od 400.000 dinara, pod uslovom da:
1) ne raspodeljuje ostvareni višak svojim osnivačima, članovima, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima;

3) ne raspodeljuje imovinu u korist svojih osnivača, članova, direktora, zaposlenih ili sa njima povezanih lica;

Nedobitna organizacija u smislu ovog zakona je pravno lice koje nije osnovano radi ostvarivanja dobiti, već je u skladu sa zakonom osnovano radi postizanja drugih ciljeva utvrđenih u njegovim opštim aktima.


Po ovome radio klub moze da zaradjuje novac , samo ukoliko se ispostuju stav 1 i 3 , a to znaci da sredstva moraju daostanu u radio klubu , moze da se kupi stanica za RK ili slicno ...
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 08:25:19
Zakon o udruženjima je precizirao ove odredbe i zabranio udrženjima da raspodeljuju dobit navedenima. Tako da su reči "samo ako ne raspodeljuju..." u odredbama Zakona o porezu na dobit već višak, kada govore o udruženjima.

Čak ni dobit ostvarena registrovanom privrednom delatnošću se ne sme raspodeljivati članovima, osnivačima i zaposlenima itd, itd...

Kada se radi o registrovanoj privrednoj delatnosti, ta se oblast delovanja udruženja reguliše propisima, koji regulišu tu delatnost, a sama ta delatnost se registruje u Registru privrednih subjekata, a ne u Registru udruženja.

Gorenavedene poreske olakšice odnose se na dobit ostvarenu osnovnom delatnošću udruženja, preko donacija, sponzorstava, članarina itd....
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 09:47:25

Po ovome radio klub moze da zaradjuje novac , samo ukoliko se ispostuju stav 1 i 3 , a to znaci da sredstva moraju daostanu u radio klubu , moze da se kupi stanica za RK ili slicno ...
Klub može da "zaradjuje" novac samo ukoliko registruje privrednu delatnost. Pre nego to učini, mora se proveriti da li je takva mogućnost predvidjena Statutom kluba. Ukoliko nije, prvo ide izmena statuta, pa onda registracija privredne delatnosti. Ovako zaradjenim novcem ostvarena dobit, takodje se može koristiti samo u svrhu ostvarenja ciljeva kluba. Može da se kupi stanica.
Da ne bude zabune, stanica može da se kupi od ovako zaradjenih sredstava i bez obzira na dobit. Bitno je da se djenge koriste za ostvarenje statutarnih ciljeva udruženja.
Po Zakonu o udruženjima, ukoliko se raspodeljuje dobit, ili imovina Udruženja, neko će u ćorku...

Sredstvima, pa i dobiti ostvarenom od donacija, članarina i slično, može se kupiti stanica.

Novac dobijen od lokalnih samouprava za realizaciju projekata po konkursu, može se trošiti isključivo po programu i "troškovniku" koji je odobren. Ako radio-stanica nije odobrena, ne može se od ovih novaca kupiti. A najčešće nije, jer lokalne samouprave neće da finansiraju opremu, već samo "akciju". Nakon predaje izveštaja o realizaciji projekta, može se dogoditi da lokalna samouprava traži nazad neutrošene novce.

Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT9TP 07.05.2014 10:20:34
Veći je problem kako zarađivati. Lako se potroši.

Radio-amateri obično ne gledaju na ovaj hobi kao na biznis pa je teško napaviti neki biznis model za to tipa servisa za radio i tv ili slično.

Ono što meni jedino izgleda kao primenljivo je organizovanje veze za razne amnifestacije, ali to se ne traži tako često a i kad se traži koliko znam zakon ne dozvoljava da se radio-amaterske veze upotrebljavaju na takav način.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 10:20:52
Evointeresantnog pitanja i malo opširnijeg odgovora:

Pitanje:

• Ukoliko je udruženje registrovano za obavljanje privredne delatnosti, da li su članovi udruženja koji rade na poslovima u vezi sa registrovanom privrednom delatnošću, u obavezi da zasnuju radni odnos?

Odgovor:

U skladu sa članom 37. stav 2. Zakona o udruženjima ("Sl. glasnik RS", br. 51/2009), iz same činjenice da je privredna delatnost koju udruženje neposredno vrši upisana u Registar privrednih subjekata, proizlazi sledeće:

1) da je je delatnost u vezi sa statutarnim ciljevima udruženja;

2) da je delatnost predviđena statutom;

3) da je ta delatnost manjeg obima, odnosno da se delatnost obavlja u obimu potrebnom za ostvarivanje ciljeva udruženja.

Udruženje koje na ovaj način obavlja delatnost iz koje stiče dobit mora tu delatnost da obavlja u skladu sa propisima kojima je uređena oblast u koju spadaju aktivnosti koje se obavljaju

Udruženje nema pravo da ostvarenu dobit od privredne ili druge delatnosti raspodeljuje svojim osnivačima, članovima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Imovina udruženja može da se koristi jedino za ostvarivanje njegovih statutarnih ciljeva i ne može se deliti njegovim članovima, osnivačima, članovima organa udruženja, direktorima, zaposlenima ili sa njima povezanim licima.

Prema članu 41. stav 4. Zakona ova ograničenja ne odnose se na davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva udruženja (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl.), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih

Kada je u pitanju obavljanje delatnosti koja je u vezi sa statutarnim ciljevima udruženja, kao i kada je ta delatnost manjeg obima (član 37. stav 2. tač. 1. i 3. Zakona o udruženjima), takve poslove , po pravilu, mogu da obavljaju i sami članovi udruženja, van radnog odnosa i bez naknade za rad, jer se i ta aktivnost obavlja radi ostvarivanja statutarnih ciljeva udruženja. Ukoliko je to predviđeno statutom udruženja, ove poslove mogu da obavljaju i lica koja su zaposlena u udruženju (na određeno ili na neodređeno vreme) i u tom slučaju im udruženje isplaćuje zaradu i obezbeđuje ostala prava po osnovu rada u skladu sa opštim propisima o radu.

Ukoliko se navedene delatnost obavlja kao sezonski posao koji po svojoj prirodi (neprekidno ili sa prekidima) ne traje duže od 120 radnih dana u toku kalendarske godine (od januara do decembra), sa članovima udruženja koji neposredno vrše poslove u vezi sa navedenom delatnostšću, udruženje može u pisanoj formi da zaključi ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova u skladu sa članom 197. Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009). Takav se rad smatra radom van radnog odnosa a licu koje obavlja ugovorene poslove isplaćuje se naknada za rad u skladu sa navedenim ugovorom, koja u pogledu plaćanja poreza i doprinosa ima isti tretman kao i zarada zaposlenog lica. Isplata naknade za rad po ovom ugovoru smatra se isplatom ugovorene teretne obaveze u smislu člana 41. stav 4. Zakona o udruženjima.

Za obavljanje ovih poslova nije dozvoljeno angažovanje članova i drugih lica po osnovu ugovora o delu, budući da je registrovana privredna delatnost iz okvira delatnosti udruženja (koje zaključuje ugovor u svojsvu poslodavca), kako je to propisano članom 199. Zakona o radu.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 10:37:31
U vezi fiskalnih kasa:

Ukoliko privredni subjekt u okviru pretežne delatnosti 91330 (Delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja, na drugom mestu nepomenuta), obavlja i delatnost 92310 (Umetničko i književno stvaralaštvo i scenska umetnost) u koju spada i organizacija kulturnih manifestacija, a koja je izuzeta od obaveze evidentiranja prometa preko fiskalne kase, promet koji privredni subjekt ostvari u okviru navedene delatnosti prodajom karata za navedene manifestacije, nije dužan da evidentira preko fiskalne kase. Prodaju dobara - suvenira fizičkim licima, privredni subjekt je dužan da evidentira preko fiskalne kase

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-216/2009-04 od 1.6.2009. godine

Ništa, sem šifrarnika delatnosti se u medjuvremenu nije promenilo. Dakle, treba i na ovo obratiti pažnju
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 10:56:18
Evo još jednog potencijalnog izvora prihoda u att.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT1GTI 07.05.2014 11:43:39
Evo još jednog potencijalnog izvora prihoda u att.

Znaci klub moze da radi svasta nesto po ovim clanovima zakona ...
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT1JB 07.05.2014 12:12:23
Ono što meni jedino izgleda kao primenljivo je organizovanje veze za razne manifestacije

Ima li još ovakvih predloga? Tumačenje zakona i knjigovodstva radiće neko drugi, ako do toga dođe.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 12:22:06
Ono što meni jedino izgleda kao primenljivo je organizovanje veze za razne manifestacije

Tumačenje zakona i knjigovodstva radiće neko drugi, ako do toga dođe.
Ovo što sam postovao, su tumačenja ministarstva, pa teško da ima ko drugi da da bolje, odnosno validnije tumačenje.
Sve i da je tako, republički organi postupaju po ovim tumačenjima.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 12:38:08
Pedja, ne mora veza na manifestacijama.
Možeš da praviš i elektronske kanarince za zvonca ( u statutu sigurno imaš nešto u vezi "razvoja tehničkih znanja"), ali treba da imaš i privrednu delatnost predvidjenu u Statutu, pa registrovanu u APR.
Ako za ta zvonca uzimaš keš, treba ti i fiskalna kasa.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT9TP 07.05.2014 12:39:43
Evo još jednog potencijalnog izvora prihoda u att.

Da ne bi morali svi da preuzimaju dokument: UREDBA O KRITERIJUMIMA I POSTUPKU DODELE SREDSTAVA ZA UČEŠĆE U FINANSIRANJU PROGRAMA RADA UDRUŽENJA GRAĐANA KOJI SE ZASNIVAJU NA AKTIVNOSTIMA OD ZNAČAJA ZA ODBRANU ("Sl. glasnik RS", br. 100/2008 i 3/2014)

Meni se čini da je ovo najizvesniji način da se dođe do nekih finansija.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YT9TP 07.05.2014 12:58:37
Pedja, ne mora veza na manifestacijama.
Možeš da praviš i elektronske kanarince za zvonca ( u statutu sigurno imaš nešto u vezi "razvoja tehničkih znanja"), ali treba da imaš i privrednu delatnost predvidjenu u Statutu, pa registrovanu u APR.
Ako za ta zvonca uzimaš keš, treba ti i fiskalna kasa.

Polazim od toga da u radio-amaterizmu ne postoji motivacija da se od hobija pravi biznis (ako zanemarimo neke pojedince, a takvi svakako to neće da rade za jklub nego za sebe).

Ako bi se tako nesto i pokrenulo uokviru to bi vrlo verovatno bii neki lični angažman pojedinca a ne celog kluba i to bi se u okviru kluba radilo samo dok je malog obima a čim bi postalo nešto ozbiljnije prešlo bi u privatan biznis.

Meni je prilično daleka ta priča da će neko da počne da obavlja neku delatnost, da se prave neki prihodi i rashodi, i dodatni troškovi zbog knjigovodsta, fisklanih kasa, zaposlenih i sličnog, jer sam uveren da bi to bilo neisplativo i neodrživo.

Pogledaj, ima dosta radio-amatera koji se bave nekim poslom koji je prilično blizak radio-amaterizmu i po pravilu svi to rade privatno i za svoju korist a ne za korist kluba.

Ja sam manifestacije pomenuo kao nešto što mi izgleda kao najverovatniejd amože da se ostvari - da se motivišu šlanovi da se uključe na kratko (obično manifestacije traju dan-dva) i obave posao i tako privrede nešto klubu. Sve preko toga traži previše angažmana što ljudi ne mogu tek tako da priušte s obzirom da moraju da se bave sopstvenim opstankom - tj. rade nešto drugo za platu.

No svejedno, to sa manifestacijama ne može da se radi jer to nije dozvoljeno zakonom. Zna se za štamogu da se korsite radio-amaterske veze.

Meni je nekako najizvesnija opcija da se napravi saradnja sa džavom, da ona obezbedi uslove radio-klubovima da formiraju i održavaju mrežu za opasnost a da klubovi budu obavezni da to i urade i da uvek budu spremni da aktiviraju tu mrežu kada to zatreba. Ne pričam o adhok mreži, kako se to do sada radilo, nego da mreža postoji kao uređen sistem, sa definisanim stanicama koje joj pripadaju, ljudima koji su obučeni, da se redovno obavljaju obuke i vežbe, i da postoji čak i neki sistem dežurstava i provere veza.

Ako bi iz toga proisteklo da klubovi imaju uslovne prostorije u kojima mogu da vrše obuke i formiraju PPS-ove, eventualno da dobiju neke uređaje ili makar samo povoljnosti prilikom nabavke uređaja (oslobađanje od carnie i poreza) kao što se to radi u drugim zemljama, više im nije potrebno.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU2M 07.05.2014 13:09:39

Gorenavedene poreske olakšice odnose se na dobit ostvarenu osnovnom delatnošću udruženja, preko donacija, sponzorstava, članarina itd....

Ovo nije tačno. Izvinjavam se zbog omaške. Poresko oslobodjenje se odnosi na dobit stečenu privrednom delatnošću udruženja.
Naslov: Odg: Kako finansirati radio-klub
Poruka od: YU1TTA 07.05.2014 14:03:26
Danas je IO Radio Kluba Crni Vrh(YU1BOR) iz Bora imao sastanak vezan za gasenje radio-kluba ili spasavanje ovog kluba. Vecina clanova se slozila da se klub ne treba ugasiti. Prostorije novog kluba ne bih jos otkrivao posto nije jos nista zvanicno dogovoreno. Hvala na poverenju Aleksi YT1BM i ostalim clanovima iz Bora i Knjazevca od kojih sam dobio podrsku da ja nastavim da vodim klub. Za sada nisam prihvatio da volim klub zato sto smatrebam da treba da vodi neko ko ima vise godina iskustva u ovom hobiju, a ne ja koji licencu za ovaj hobi imam svega par godina. Sto se tice finansiranja situacija je jako teska, i na sledecem sastanku cemo se dogovoriti i videti kako i sta dalje. U svakom slucaju vazno je da ce Bor, kao i clanovi iz Knjazevca i ostalih gradova koji su clanovi ovog kluba i dalje imati radio klub.

Vise informacija ce biti posle sledeceg sastanka.