YU1SRS Savez Statut
16 | 07 | 2018
Statut Saveza radio-amatera Srbije
nedelja, 01 maj 2011 16:12

На основу одредаба неведених у чл. 12. и 78. Закона о удружењима (»Сл.гласник Р.Србије«, бр. 51/09), Скупштина Савеза радио-аматера Србије је на редовној седници одржаној дана 25.04.2010.г.у Крагујевцу, на основу чл. 19. и 32. Статута Савеза радио-аматера Србије уписаног код МУП
Р.Србије, Секретаријат у Београду под бројем 212-1-160/97 дана 17.06.1997.г., усвојила следећи


С Т А Т У Т

САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ
I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Савез радио-аматера Србије (у даљем тексту: Савез) је удружење у које су добровољно удружени радио-клубови и грађани са територије Републике Србије, ради остваривања циљева у области ширења и развијања техничке културе и образовања грађана на пољу телекомуникација и
електронике, као и права и обавеза одређених овим Статутом и законским прописима.
Назив: Савез радио-аматера Србије.
Скраћени назив: СРС.
Назив на енглеском језику: Amateur Radio Union of Serbia.
Савез је неполитичка, нестраначка и непрофитна организација.
Савез своју делатност остварује на територији Републике Србије.
Савез је правно лице са правима, обавезама и овлашћењима која су утврђена овим Статутом и законским прописима.

Члан 2.

Седиште Савеза је у Београду.
Савез има печат округлог облика са амблемом Савеза у средини и натписом САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ, БЕОГРАД, написан ћириличним и латиничним писмом по унутрашњем ободу круга.

Члан 3.

Савез има амблем у облику вертикалног ромба плаве боје са ивицама сребрнасте боје. У ромбу су уцртани графички симболи антене, завојнице и уземљења, а при дну је трака са словима СРС.
Савез има заставу светлопаве боје са амблемом у средини. Однос ширине и дужине заставе је 2:3.
Савез има заставицу у облику једнакокраког троугла са односом основе и крака 2:3 и подлогом плаве боје. По дужој висини троугла налази се тробојка Републике Србије, а преко тробојке амблем Савеза уоквирен кругом тамноплаве боје у коме пише САВЕЗ РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ.
Дан Савеза радио-аматера Србије је 10. јул - дан рођења Николе Тесле.

II - ЦИЉЕВИ САВЕЗА

Члан 4.

Циљеви Савеза:
- Ширење и развијање техничке културе и едукације грађана, нарочито деце и младих, у области електронике, телекомуникација и информационих технологија;
- Развијање, унапређење конструкторских, такмичарских и спортско-техничких активности у области електронике и радио-комуникација;
- Развијање и унапређење заједничких система аматерских радио-комуникација;
- Организовање спортско-техничких такмичења свих нивоа;
- Заштита животне средине у области радио-комуникација;
- Афирмација добрих међунационалних односа, људских права и потреба лица са инвалидитетом;
- Обезбеђење услова за рад радио-клубова и радио-аматера кроз набавке и одржавања радио-аматерских уређаја, опреме и других техничких средстава;
- Организовање, оспособљавање и учешће радио-клубова и радио-аматера у активностима у областима од значаја за одбрану;
- Организовање, оспособљавање и учешће радио-клубова, радио-аматера и осталих чланова у случајевима ванредних ситуација и хуманитарних акција;
- Развијање, унапређење и реализација издавачке делатности и информисања у области електронике и телекомуникација;
- Обављање административно техничких послова за потребе радио-клубова, радио-аматера и осталих чланова Савеза;
- Рад на другим сродним активностима од интереса за појединце и друштвену заједницу.

Члан 5.

Циљеви се остварују извршењем планова и програма рада, а нарочито:
- Организовањем стручног рада за стицање техничких знања и такмичарских искустава;
- Организовањем саветовања и семинара из области аматерских радио-комуникација;
- Сарадњом са државним органима надлежним за доношење прописа из области телекомуникација који се односе на аматерске радио-комуникације;
- Учествовањем у раду међународне уније радио-аматера (IARU) ради остваривања права и обавеза која проистичу из чланства у IARU;
- Информисањем чланства о спровођењу одлука и програма рада органа Савеза радио-аматера Србије и органа IARU;
- Сарадњом са факултетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама које се баве електроником, радио-комуникацијама и информационим технологијама;
- Сарадњом са државним институцијама у реализацији програма и обавеза из области одбране и ванредних ситуација;
- Обављањем административно-техничких услуга и послова за радио-клубове и радио-аматере;
- Организовањем информативне и издавачке делатности из области електронике и телекомуникација;
- Другим активностима и пословима који су од интереса за Савез.

Члан 6.

Савез се може удруживати са другим организацијама, асоцијацијама и удружењима грађана о чему одлуку доноси Скупштина Савеза.
Савез је члан Међународне радио-аматерске уније – IARU.
Савез заступа интересе радио-клубова, радио-аматера и осталих чланова у другим домаћим и међународним асоцијацијама и пред другим органима и организацијама и врши одређене послове за потребе радио-клубова, радио-аматера и других чланова, у складу са пренетим овлашћењима, а по основу законских прописа.

III - ЧЛАНОВИ САВЕЗА

Члан 7.

Чланови Савеза могу да буду сви радио-клубови, регистровани по Закону, и грађани који прихватају овај Статут и циљеве Савеза. Одлуку о пријему радио-клуба доноси Извршни одбор Савеза на основу поднетог захтева, а одлуку о пријему грађана доноси секретаријат Савеза.

Члан 8.

Радио-клуб је основни облик организације радио-аматера, а оснивају га грађани у складу са Законом.
Члан радио-клуба може истовремено да буде и члан Савеза.
У радио-клубовима чланови остварују основна права и обавезе у складу са Статутима радио-клубова и Законом.

Члан 9.

Права и обавезе радио-клубова који су чланови Савеза:
- да се активно ангажују на остваривању циљева утврђених овим Статутом;
- да учествују у раду Савеза;
- да сразмерно могућностима учествују у активностима које организује Савез;
- да преко Савеза остварују своја права;
- да обавештавају Савез о својим активностима;
- да са другим радио-клубовима и Савезом усклађују своје активности;
- да плаћају Савезу чланарину и доприносе које утврђује Извршни одбор Савеза;
- да буду редовно обавештавани о раду Савеза, његових органа, одбора и комисија;
- да покрећу расправу о раду и одговорности Савеза, његових органа, одбора и комисија и подносе предлоге у циљу побољшања рада радио-аматерске организације.

Члан 10.

Грађани - чланови Савеза су радио-аматери, аматерски радио-гониометристи и чланови који се баве другим областима електронике и телекомуникација, као и чланови који се обучавају за радио-аматерска звања и специјалности.
Радио-аматери, у смислу овог Статута, су лица која поседују радио-аматерску лиценцу.
Чланови Савеза плаћају чланарину у износу који утврђује Скупштина Савеза.

Члан 11.

За чланове Савеза из става 1. претходног члана који се непосредно учлањују у Савез, поступак за учлањење прописује Извршни одбор Савеза и доноси правила о организовању и раду чланова који су непосредно учлањени у Савез.
Права и обавезе чланова непосредно учлањених у Савез истоветна су са правима и обавезама чланова радио-клуба.

Члан 12.

За повреде обавеза утврђених Статутом члан Савеза може да одговара пред дисциплинском комисијом Савеза.
Дисциплинска комисија изриче дисциплинске мере према Правилнику о дисциплинским мерама.

Члан 13.

Члан Савеза који не плаћа чланарину Савезу брише се из чланства, о чему одлуку доноси Извршни одбор Савеза, на предлог секретаријата.
Под плаћањем чланарине сматра се уплата чланарине на начин који утврђује Извршни одбор Савеза.

IV - ОРГАНИ САВЕЗА

Скупштина Савеза

Члан 14.

Највиши орган Савеза је Скупштина.
Скупштину чине сви чланови Савеза.
Чланове Савеза у Скупштини представљају њихови представници.
Представник у Скупштини Савеза мора да буде члан Савеза.
Сваки радио-клуб који испуњава обавезе према Савезу има право на једног представника у Скупштини.
Радио-клубови који имају од двадесет пет до педесет радио-аматера који испуњавају обавезе према радио-клубу и Савезу, имају право на још једног представника у Скупштини. Ово правило се примењује на сваких следећих 25 радио-аматера који су испунили све обавезе према радио-клубу и Савезу, а максимални број представника једног радио-клуба у Скупштини је три.
Наведени начин представљања у Скупштини примењује се и на чланове који су непосредно учлањени у Савез.
Верификацију представника у Скупштини врши Верификациона комисија Скупштине, а на основу извештаја Секретаријата Савеза о извршеним обавезама радио-клубова и непосредних чланова по основу чланарине.
Под извршеним обавезама по основу чланарине сматрају се извршене обавезе према Савезу у календарској години која претходи години у којој се одржава седница Скупштине.
Мандат представника у Скупштини траје од заседања Скупштине за које су изабрани као представници, до дана уочи наредног редовног заседања Скупштине.

Члан 15.

Редовно заседање Скупштине одржава се један пут годишње, а сазива га председник Савеза.
Ванредна Скупштина се може сазвати на основу писаног захтева најмање 1/3 представника у Скупштини или најмање пет чланова Извршног одбора, сазива је председник Савеза, а уколико је он не сазове то ће учинити чланови Извршног одбора.
Иницијатива за сазивање ванредног заседања Скупштине подноси се Извршном одбору у писаном облику и у њој се морају навести питања чије се разматрање предлаже.
Ванредно заседање Скупштине мора се одржати најкасније у року од 30 дана од дана подношења захтева за њено сазивање.
Начин рада заседања Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине, кога усваја Скупштина акламацијом.

Члан 16.

У надлежности Скупштине су следећи послови и задаци:
1. Утврђује и усваја план и програм рада Савеза;
2. Доноси Статут Савеза, његове допуне, измене и промене;
3. Усваја Пословник о раду Скупштине;
4. Бира, именује и разрешава председника Савеза који је и лице за заступање, чланове Извршног и Надзорног одбора и Дисциплинске комисије;
5. Разматра и усваја извештај о раду Савеза који израђује Извршни одбор;
6. Разматра и усваја извештај Надзорног одбора и дисциплинске комисије;
7. Утврђује план прихода и расхода Савеза;
8. Разматра и усваја финансијски план и извештај, као и завршни рачун Савеза;
9. Одлучује о удруживању Савеза у друге савезе, асоцијације или удружења;
10. Одлучује о статусним променама и престанку рада Савеза;
11. Обавља друге послове у складу са овим Статутом.

Извршни одбор

Члан 17.

Извршни одбор Савеза сачињава укупно девет чланова.
Председник Савеза је уједно и председник Извршног одбора.
Председник Извршног одбора на изборној Скупштини именује два потпредседника Савеза који су, на тај начин, и чланови Извршног одбора.
Поред председника, Скупштина бира и шест чланова Извршног одбора.
Одлуке Извршног одбора Савеза су пуноправне уколико је за њих гласала већина чланова Извршног одбора.
Мандат Извршног одбора Савеза је 4 (четири) године, са могућношћу поновног избора.

Члан 18.

Извршни одбор обавља следеће послове и задатке:
1. Организује спровођење плана и програма рада Савеза који је усвојила Скупштина;
2. Извршава финансијски план прихода и расхода који је усвојила Скупштина и припрема Завршни рачун;
3. Доноси оперативни план рада ради реализације одлука Скупштине у организовања текућих активности Савеза, као и одлука о организовању и раду стручних и техничких тела Савеза;
4. Припрема и сазива заседања Скупштине, израђује извештаје и предлоге планова Савеза за период између редовних заседања Скупштине Савеза;
5. Доноси нормативна акта и одлуке у вези са спровођењем плана рада и развоја као и спровођења законских прописа који се односе на радио-аматерску делатност;
6. Формира Секретаријат Савеза – именовањем или конкурсом;
7. Именује представнике Савеза у другим асоцијацијама и удружењима;
8. По потреби именује лице са посебним овлашћењима за послове привредних делатности Савеза;
9. Доноси одлуке о износима накнада за услуге које врши Савез;
10. Обавља друге послове који су од значаја и интереса за радио-клубове и чланове, у складу са Законом и овим Статутом.
Седнице Извршног одбора одржавају се по потреби, а најмање два пута годишње. Седнице се могу одржавати и електронским путем.
Записник са седнице Извршног одбора мора се сачинити у року од највише 15 дана, доставити члановима Извршног одбора и учинити јавним свим члановима Савеза.
За свој рад Извршни одбор је одговоран Скупштини Савеза.

Надзорни одбор

Члан 19.

Надзорни одбор се састоји од 3 члана: председавајући одбора и два члана.
Надзорни одбор прати рад Савеза у односу на придржавање одредби Закона и овог Статута.
О свом раду и налазима Надзорни одбор подноси писани извештај Скупштини Савеза.
Уколико Надзорни одбор установи неправилности у раду затражиће од председника Савеза сазивање седнице Извршног одбора у циљу спречавања и отклањања неправилности. Уколико Надзорни одбор не буде задовољан одлуком Извршног одбора или Извршни одбор не буде сазван, затражиће од председника Савеза сазивање ванредне Скупштине.
Мандат Надзорног одбора је 4 (четири) године, а одлуке истог су пуноправне уколико су за њих гласала најмање два члана Надзорног одбора.

Дисциплинска комисија

Члан 20.

Дисциплинска комисија Савеза се састоји од 3 члана: председавајућег и два члана.
Дисциплинска комисија ради по Правилнику о раду.
Дисциплинска комисија о свом раду подноси Скупштини писани извештај.
Мандат Дисциплинске комисије је 4 (четири) године, а одлуке исте су пуноважне уколико су за њих гласала најмање два члана Дисциплинске комисије.

Председник Савеза

Члан 21.

Председника Савеза, који је и лице за заступање, бира Скупштина на мандатни период од 4 (четири) године. Исто лице може да буде изабрано за председника Савеза у највише два узастопна мандата.
Председник Савеза је уједно и председник Извршног одбора.
Председник Савеза има следећа права и обавезе:
- заступа и представља Савез;
- организује, сазива и руководи радом Извршног одбора;
- овлашћен је за потписивање финансијских докумената;
- обавља друге послове у циљу остваривања програма рада и развоја Савеза у складу са Законом и овим Статутом;
- именује два потпредседника Савеза;
- именује менаџере Савеза који врше координинацију активности значајних за рад Савеза;
- стара се о реализацији одлука Извршног одбора;
- за свој целокупан рад одговоран је Скупштини Савеза.
У време одсутности или спречености, председника Савеза замењује члан Извршног одбора кога он овласти.

Секретаријат

Члан 22.

Секретаријат Савеза могу да сачињавају: генерални секретар, секретар и административно-технички сарадник.
Чланове Секретаријата Савеза именује или бира конкурсом Извршни одбор.
Секретаријат обавља послове из делатности Савеза и Извршног одбора Савеза.
Чланови Секретаријата могу да буду плаћена лица, а за свој рад су одговорни председнику Савеза и Извршном одбору Савеза.

V - СРЕДСТВА САВЕЗА

Члан 23.

Савез прибавља средства:
- од чланарине;
- од донација;
- финансирањем од стране друштва;
- финансијским субвенцијама;
- поклонима и покровитељствима;
- од котизација за семинаре, испите и такмичења;
- издавачком и информативном делатношћу;
- бављењем привредном делатности;
- пружањем административних и стручно-техничких услуга члановима, правним и физичким лицима;
- другим активностима, сагласно овом Статуту и законским прописима.

Члан 24.

Савез прибавља средства кроз пружање административних и стручно-техничких услуга, односно обавља претежну привредну делатност: 72300 – Обрада података.

VI - ИЗБОРНИ ПОСТУПАК

Члан 25.

Гласање на Скупштини за избор председника Савеза, чланова Извршног и Надзорног одбора и Дисциплинске комисије је тајно.
Право предлагања кандидата за функције из овог члана имају чланови Савеза.
Предлози за кандидате достављају се секретаријату Савеза најкасније 30 дана пре одржавања заседања Скупштине Савеза.
Изборе спроводи Изборна комисија.
Изборна комисија утврђује кандидатске листе за:
- председника Савеза;
- чланове Извршног одбора;
- чланове Надзорног одбора;
- чланове Дисциплинске комисије.
Имена кандидата евидентирају се на изборним листама по азбучном реду презимена.

Члан 26.

Ако је на изборној листи за председника Савеза више кандидата, изабран је кандидат који је добио највећи број гласова, али не мање од половина више један глас од броја присутних представника на Скупштини.
Уколико ни један од кандидата није добио број гласова утврђен претходним ставом, два кандидата са највећим бројем гласова иду на поновни избор. При поновном избору изабран је кандидат који је добио већи број гласова.

Члан 27.

За чланове Извршног одбора, Надзорног одбора и Дисциплинске комисије изабрани су кандидати који имају највећи број гласова од свих кандидата који се бирају. Ако два кандидата имају исти број гласова обавиће се други круг гласања. При поновном избору изабран је кандидат који је добио већи број гласова.
Председавајућег Надзорног одбора и Дисциплинске комисије бирају чланови одбора, односно комисије.

VII - НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ

Члан 28.

Скупштина се сазива уз доставу материјала неопходних за њен рад, а према приложеном дневном реду, најкасније 15 дана пре дана одржавања Скупштине.
Скупштина може пуноправно да ради ако је присутна половина више један представник.
Уколико Скупштини не присуствује довољан број представника, Скупштина се одлаже за 60 минута и након тога наставља рад са присутним бројем представника који могу пуноправно да одлучују, под условом да је утврђено присуство најмање 30% од укупног броја представника.
Одлуке Скупштине доносе се простом већином гласова присутних представника.

VIII НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

Члан 29.

За допринос на остваривању и реализовању циљева Савеза члановима Савеза, правним лицима и појединцима могу се доделити одговарајуће примерене награде и признања у складу са Правилником о наградама и признањима Савеза.

IX - ЈАВНОСТ РАДА

Члан 30.

Рад Савеза је јаван.
Јавност се може обавештавати о раду путем WEB странице Савеза, путем електронске поште, радио билтена, часописа "Радио-аматер", средствима јавног информисања или на други примерен начин.

X - НАЧИН ДОНОШЕЊА СТАТУТА

Члан 31.

Предлог измена, допуна и доношења новог Статута Савеза може се покренути на захтев:
- Извршног одбора;
- најмање 10% учлањених радио-клубова;
- најмање 10% од укупног броја чланова Савеза.
О променама, допунама или усвајању новог Статута одлуку доноси Скупштина већином гласова присутних представника.

Члан 32.

Савез престаје са радом у следећим случајевима:
- одлуком Скупштине Савеза,
- у другим случајевима предвиђеним Законом.
Престанком рада Савеза његова имовина се преноси на Републику Србију.

XI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 33.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 34.

Овај Статут усвојен је личним изјашњавањем представника радио-клубова и чланова непосредно учлањених у Савез дана 25.04.2010.г., а примењиваће се од дана уписа овог Статута у одговарајући Регистар.
До уписа овог Статута у Регистар примењиваће се Статут који је на снази, а наведен је у преамбули овог Статута.

У Крагујевцу, 25.04.2010.г.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ И
ПРЕДСЕДНИК САВЕЗА РАДИО-АМАТЕРА СРБИЈЕ
Мирослав Вемић, YT1AA

 

 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner