YU1SRS KT KT KUP SRS KT KUP SRBIJE - PROPOZICIJE 2006
17 | 10 | 2021
KT KUP SRBIJE - PROPOZICIJE 2006
nedelja, 20 avgust 2006 22:42

1. KT KUP SRBIJE organizuje Savez Radio-amatera Srbije.

2. Pravo uèešæa u KT KUP-u SRBIJE imaju sve licencirane stanice.

3. Organizator je u obavezi da za tekuæu godinu: objavi propozicije dva meseca pre održavanja takmièenja, imenuje komisiju i objavi adresu na koju se dostavljaju dnevnici.

4. Takmièenje se održava na 80 metara (3,5 Mhz). Termin održavanja je treca subota septembra svake godine od 18.00 do 22.00 èasova MEZ, a 2006.godine to je 16.septembar.

5. Takmièenje je podeljeno u èetiri perioda:

I Period: CW 18.00 - 19.00 Mez
II Period: SSB 19.00 - 20.00 Mez
III Period: CW 20.00 - 21.00 Mez
IV Period: SSB 21.00 - 22.00 Mez

Takmièari se moraju pridržavati band plana:

CW (3510 – 3580 Khz) SSB (3650 – 3775 Khz)

6. Kategorije takmièara su:

A - Više operatora
B - Jedan operator HP
C - Jedan operator LP
D - Timovi (5 stanica)
E - NON YU (stanice izvan Srbije)

7. U vezama se razmenjuje: raport 59(9), redni broj veze koji poèinje od 001 i nastavlja se u narednim periodima, i auto registarska oznaka.

Primer: 599 001 BG .Takmièari izvan Srbije daju raport i redni broj veze. Primer: 599 001

8. Bodovanje se vrši na sledeæi naèin:
- Svaka ispravna veza donosi: CW - 2 poena, SSB - 1 poen.
- Množitelji su radjene Srpske auto-registarske oznake, koje se urade tokom jednog perioda. Sopstveni množitelj se ne raèuna. Istu stanicu je dozvoljeno raditi samo jedanput u svakom periodu.
- Broj poena u jednom periodu dobija se množenjem zbira QSO poena iz tog perioda sa zbirom množitelja u tom periodu. Ukupan rezultat predstavlja zbir poena iz svih perioda.
- Svaka neispravna veza (nekompletna,dopisana ili sa pogrešno primljenim podacima) neæe se raèunati u konaènom zbiru. Stanice sa preko 3% neispravnih veza æe biti diskvalifikovane.

9. Stanica koja održi manje od 20 veza po periodu neæe se uvrstiti u plasman.
Selektivno javljanje samo pojedinim stanicama nije dozvoljeno. Komisija æe prema takvim stanicama i njenim korespodentima primeniti kaznene odredbe.

Komisija æe, na osnovu dosadašnjih iskustava,doneti odluku o tome koje stanice su se selektivno javljale tj. javljale se samo odreðenim stanicama i na taj naèin ih favorizovale u pogledu rezultata. Stanice koje urade manje od 5 veza po peridu biæe brisane iz svih dnevnika (neæe se raèunati u konaènom zbiru poena).

10.Snaga predajnika mora biti u skladu sa dozvolom za rad ARS,i klasom operatora.
Izbor kategorije mora biti u skladu sa korišæenom snagom. LP kategorija podrazumeva upotrebu maksimalno 150 W izlazne snage. Ukoliko se utvrdi da je neka stanica iz LP kategorije koristila veæu snagu od dozvoljene, biæe diskvalifikovana.Moguæe je imati samo jedan signal na opsegu.

E– Timovi : Tim saèinjava pet stanica nekog kluba ili grupe radioamatera.
Tim mora imati svoj naziv - ime. Svi timovi moraju organizatoru najaviti svoj sastav (spisak stanica+naziv tima) najkasnije 24 h pre poèetka takmièenja: dopisom, slanjem FAX-a ili slanjem E-maila takmièarskoj komisiji. Potrebno je da takmièari u svojim zbirnim listovima jasno naznaèe kom klubu pripadaju.

11. Dnevnike je potrebno poslati najkasnike 15 dana nakon održavanja takmièenja na sledeæu adresu:

Savez Radio–amatera Srbije
- za KT KUP SRBIJE-
Po Fah 48, 11001 BEOGRAD

Dnevnici se mogu poslati elektronskom poštom na adresu: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Prilikom slanja dnevnika putem elektonske pošte u liniju SUBJECT obavezno staviti svoj pozivni znak i oznaku kategorije npr: YU1EXY Više operatora. Fajl koji se šalje mora biti u tekstualnom obliku.Naziv fajla mora da sadrži pozivni znak npr: YU1EXY.log , YU1EXY.txt ili YU1EXY.all. Preporuèujemo da zbirni list bude u ukviru istog fajla i pogodan oblik je CABRILLO log.

12. Takmièarske dnevnike æe pregledati KT komisija SRS.
Takmièarska komisija je dužna da u roku od dva dana potvrdi prijem svakog elektronski primljenog LOG-a i o eventualnim nepravilnostima obavesti pošiljaoca. Takmièarska komisija æe deset dana po isteku roka za slanje objaviti prijavljene rezultate, nakon dva meseca i konaène rezultate. Rezultati æe biti objavljeni u radio amaterskim glasilima i na internetu.

13. Komisija zadržava pravo traženja dodatnih izjava od takmièara ako posumnja u verodostojnost podataka o snazi, lokaciji i sl. Komisija, ili lica koja dobiju pisana ovlašæenja od komisije, ima pravo proveriti rad takmièara i na terenu u toku samog takmièenja. Takmièari su dužni obezbediti nesmetan rad komisije.
Diskvalifikovane æe biti stanice koje grubo krše propozicije takmièenja (ne rade u skladu sa licencom, namerno ometaju rad drugih, dopisuju ili podmeæu veze, rade van odobrenih frekvencija).

Diskvalifikacija stanice, po ovom osnovu, povlaèi zabranu uèešæa naredne tri godine, kako stanice tako i svih operatora potpisanih u izjavi.

14. Nagrade i priznanja dobijaju najbolje plasirani po kategorijama. Diplome dobijaju plasirani do desetog mesta. Ukoliko u nekoj kategoriji bude primljeno manje od 5 dnevnika nagradu dobija samo najbolje plasirana stanica.

Pored nagrada po kategorijama dodeliæe se posebne nagrade za:

- Najbolje plasiranu YL stanicu
- Najbolje plasirani Veteran (amateri preko 60 godina starosti)
- Najbolju ekspediciju (stanice koja u espedicijskom stilu aktiviraju množitelj)
- Najbolja Rookie stanica (licenca do 3 godine, lièni operator do 25 godina)

Nagrade obezbedjuje organizator takmièenja uz pomoæ sponzora. Nagrade æe biti dodeljene na redovnoj Skupštini SRS krajem 2006. godine. Spisak važeæih auto registarskih oznaka (42):

AR, BG, BO, CA, DJ, GL, GM, JA, KG, KI, KM, KS, KV,
LE, LO, NI, NP, NS, PA, PB, PE, PI, PD, PK, PN, PO, PR, PZ, RU, SA,
SD, SM, SO, SU, TS, UE, UR, VA, VR, VS, ZA, ZR.


IO SRS je odredio takmièarsku komisiju, za 2006. godinu, koja æe sprovesti takmièenje,pregledati dnevnike i objaviti rezultate, u sastavu:

- Vladeta Krkiæ YU1KX predsednik
- Miloš Simeunoviæ 4N1SM èlan
- Mirko Ševiæ YU7WW èlan


Za rad u takmièenju se preporuèuje korišæenje programa koji je, po molbi Saveza radio-amatera Srbije, izradio Boris, UA1AAF i koji je moguæe dobiti bez nadoknade.Navedeni progam æe svakom zainteresovanom amateru, elektronskom poštom, poslati struèna služba SRS, a biæe moguæe skinuti ga sa sajta SRS.

Jun 2006. godine KT Komisija SRS

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije