YU1SRS Razno Aktivnosti Preporuka klubovima za registraciju u Jedinstvenu evidenciju udruženja Mladih, udruženja za mlade
17 | 11 | 2018
Preporuka klubovima za registraciju u Jedinstvenu evidenciju udruženja Mladih, udruženja za mlade
utorak, 29 maj 2018 12:25

Preporuka je da se radio klubovi registruju kao udruženja za mlade. Jedinstvena evidencija udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza kod Ministarstva omladine i sporta se vodi radi organizovanog i sistematskog praćenja stanja u oblastima omladinskog sektora i praćenja sprovođenja omladinske politike.

 

U cilju sprovođenja Zakona o mladima („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 50/11), usvojen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja Jedinstvene evidencije udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza („Službeni glasnik RS”, broj 1/12) kojim se uređuje postupak evidentiranja udruženja i saveza koji deluju u oblastima omladinskog sektora.

Za dodelu sredstava iz državnog budžeta namenjenih ostvarivanju javnog interesa u oblasti rada s amladima moći da konkurišu samo ona udruženja i savezi koja su prethodno evidentirana kod Ministarstva, u skladu sa Pravilnikom.

Udruženje za mlade je svako drugo udruženje koje je upisano u registar i deluje u skladu sa zakonom kojim se uređuje osnivanje i pravni položaj udruženja, a čiji su ciljevi ili oblast ostvarivanja ciljeva, pored ostalog, usmereni i na mlade, u skladu sa ovim zakonom.

Link na kome se mogu preuzeti formulari i videti primer popunjenog obrazca: http://www.mos.gov.rs/o-ministarstvu/sektor-za-omladinu/evidencija-udruzenja

Potrebna dokumenta:
1. kopija rešenja o upisu u nadležni registar;
2. overena kopija izvoda iz statuta;
3. Popunjen obrazac prijave za upis u jedinstveni registar

Napomena: U delu I-10 izabrati udruženje za mlade, deo III –Podaci o krovnom savezu ne treba popunjavati

 

Pratite nas - FACEBOOK

Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije