KT KUP SRBIJE
KT KUP SRBIJE - pravila takmičenja- 2009

 

 

 

 
Linkovi
Rezultati
Download

KT KUP SRBIJE

Pravila takmičenja - 2009


1.KT KUP SRBIJE organizuje Savez
radio-amatera Srbije. 
2.Pravo ucešca u KT KUP-u SRBIJE
imaju sve licencirane stanice. 
3.Takmicenje se održava na 80
metara (3,5 MHz).
Termin održavanja je treca subota
u mesecu septembru, u vremenu od
18:00 do 22:00 casova MEZ.
2009. godine takmicenje se održava
19.septembra.
4.Periodi:
Takmicenje je podeljeno u cetiri
perioda:
I Period:  CW 18.00 - 18.59 MEZ
II Period: SSB 19.00 - 19.59 MEZ
III Period: CW 20.00 - 20.59 MEZ
IV Period: SSB 21.00 - 21.59 MEZ
Takmicari se moraju pridržavati band
plana:
CW (3510 – 3580 kHz)
SSB (3650 – 3775 kHz)
5.Kategorije takmicara su:
A - Više operatora
B - Jedan operator HP
C - Jedan operator LP
D - Jedan operator samo CW
E - Jedan operator samo SSB
F - Stanice izvan Srbije - NON YU
G – YU radio-klubovi
H - Timovi
Snaga predajnika mora biti u skladu
sa propisima koji regulišu upotrebu
amaterskih radio-stanica.
LP kategorija podrazumeva upotrebu
maksimalno 150 W izlazne snage, a
HP 1500W. Dozvoljeno je imati samo
jedan signal na opsegu.
Ukoliko se u bilo kojoj od kategorija
B,C,D ili E takmiči klubska stanica,
mora se u dnevniku navesti pozivni
znak operatora.
G–YU radio-klubovi: Za kategoriju “G”
sabira se najviše 5 najboljih
rezultata stanica koje pripadaju
istom radio-klubu (važe podaci iz
baze SRS). Računaju se samo poeni iz
kategorije za koju se stanica prija-
vila (važi i za kategoriju H).
H–Timovi: Tim sačinjava najviše 5
stanica koji formira grupa radio-
amatera ili klub (OTC, ScwC, YUKLD,
i sl.). Dozvoljava se prijava još
jedne stanice, kao rezerva, koja je
sastavni deo jednog tima. Rezultat
rezervne stanice će se računati za
rezultat tima samo u slučaju da neka
stanica, od 5 prijavljenih, ne bude
u mogućnosti da uzme učešce u takmi-
čenju. Tim mora imati svoj naziv-ime. 
Svi timovi moraju organizatoru
najaviti svoj sastav (spisak stanica
i naziv tima), najkasnije 24 h pre
početka takmičenja isključivo slanjem
e-mail-a takmičarskoj komisiji 
(kupkt@yu1srs.org.rs).
Potrebno je da takmičari u svojim
dnevnicima jasno naznače kom timu
pripadaju.
Za kategorije G i H važi pravilo da
se jedan znak može pojaviti (ili 
prijaviti) samo u jednoj od ove dve
kategorije. Klubske YU stanice ne
mogu se prijaviti u kategoriju H.
6.Razmena podataka
U vezama se razmenjuje: RS(T),
redni broj veze koji počinje od 001
(nastavlja se u narednim periodima)
i auto-registarska oznaka. Primer:
599 001 BG.
Takmičari izvan Srbije daju, pored
RS(T) i rednog broja veze, i oznaku
NY.Primer: 599 001 NY.
7.Poeni
Bodovanje se vrši na sledeći način:
-Svaka ispravna veza donosi:
CW - 2 poena, SSB - 1 poen.
-Množitelji su rađene srpske auto-
registarske oznake i oznaka NY koju
daju NON YU stanice, koje se urade
tokom jednog perioda (ukupno 42
množitelja).
Sopstvena oznaka se ne računa kao
množitelj.
Istu stanicu je dozvoljeno raditi
samo jedanput u svakom periodu.
-Broj poena u jednom periodu dobija
se množenjem zbira QSO poena iz
pojedinačnog perioda sa zbirom
množitelja u tom periodu.
Ukupan rezultat se dobija sabiranjem
poena iz svih perioda.
     
- Svaka neispravna veza (nekompletna,
dopisana ili sa pogrešno primljenim
podacima) neće se računati u konačnom
zbiru.
- Razlika u vremenu rađene veze koja
je veća od 5 minuta između 2 kore-
spondenta, neće se smatrati ispravnom
vezom.
- Pozivni znak stanice koja pošalje
dnevnik mora biti registrovan u naj-
manje 10 dnevnika po periodu (računa
se i pogrešno primljen znak), kako bi
takva veza bila priznata onima koji
su ispravno primili pozivni znak.
Pozivni znak stanice koja nije poslala
dnevnik mora biti registrovan u naj-
manje 15 dnevnika po periodu (računa
se i pogrešno primljen znak), kako bi
takva veza bila priznata onima koji su
ispravno primili pozivni znak.
- Selektivno javljanje samo pojedinim
stanicama nije dozvoljeno. Komisija će
prema takvim stanicama i njenim kore-
spodentima primeniti kaznene odredbe.
Komisija će, na osnovu dosadašnjih
iskustava, doneti odluku o tome koje
stanice su se selektivno javljale, tj.
javljale se samo određenim stanicama
i na taj način ih favorizovale upogledu
rezultata.
8.Dnevnici
Dnevnike je potrebno poslati najkasnije
7 dana nakon održavanja takmičenja
(26.09.2009. do 24:00 MEZ), isključivo
u elektronskom obliku u ”Cabrillo”
formatu. E-adresa za slanje dnevnika je:
kupkt@yu1srs.org.rs
Prilikom slanja dnevnika putem elek-
tronske pošte u liniju SUBJECT obavezno
staviti pozivni znak koji je korišćen u
takmičenju i oznaku kategorije, na 
primer: YU1SRS-A
Naziv fajla mora da sadrži pozivni znak,
na primer: YU1SRS.log , YU1SRS.txt ili
YU1SRS.cbr.
U ”Cabrillo” oblik dnevnika unose se
podaci, kao zbirni list (primer u
prilogu).
Dnevnici koji stignu na e-adresu posle
roka za prijem dnevnika, a pre objavlji-
vanja prijavljenih rezultata smatraće
se dnevnicima za kontrolu.
9.Takmičarske dnevnike će pregledati
KT komisija SRS
Takmičarska komisija je dužna da u
roku od dva dana potvrdi prijem svakog
elektronski primljenog LOG-a i o
eventualnim nepravilnostima obavesti
pošiljaoca.
Takmičarska komisija će deset dana po
isteku roka za slanje objaviti prijav-
ljene rezultate, a nakon dva meseca
konačne rezultate. Rezultati će biti
objavljeni u radio-amaterskim glasilima
i na internetu.
Komisija ima pravo traženja dodatnih
izjava od takmičara ako posumnja u
verodostojnost podataka o snazi,
lokaciji i sl. Komisija, ili lica koja
dobiju pisana ovlašcenja od komisije,
imaju pravo proveriti rad takmičara
i na terenu u toku samog takmičenja.
Takmičari su dužni obezbediti nesmetan
rad komisije.
Diskvalifikovane će biti stanice koje
krše propozicije takmičenja (namerno
ometaju rad drugih, dopisuju, dogovaraju
ili podmeću veze, rade van dozvoljenih
frekvencija, koriste veću snagu od
dozvoljene za LP kategoriju i slično).
10.Nagrade i diplome
Nagrade dobijaju 3 prvoplasirane stanice
u svakoj kategoriji pod uslovom da u toj
kategoriji bude najmanje 10 stanica u
plasmanu. U suprotnom, nagradu dobija
samo prvoplasirana stanica.
Diplome sa naznakom plasmana dobijaju
stanice plasirane do desetog mesta.
Stanice plasirane od 11 mesta dobijaju
diplome za učešće u takmičenju.
U kategorijama G i H Nagrade dobijaju
3 prvoplasirana pod uslovom da u kate-
goriji bude najmanje 5 YU radio-klubova,
odnosno Timova u plasmanu. U suprotnom,
nagradu dobijaju samo prvoplasirani.
Nagrade obezbeđuje organizator takmiče-
nja uz pomoć sponzora.
Nagrade će biti dodeljene na Skupštini
ili na Zboru SRS.
      

11.Ostalo
Spisak važecih auto-registarskih oznaka (ukupno 41):
AR, BG, BO, CA, DJ, GL, GM, JA, KG, KI, KM, KS, KV, LE, LO,
 NI, NP, NS, PA, PB, PE, PI, PK, PN, PO, PR, PZ, RU, SA, SD,
 SM, SO, SU, TS, UE, UR, VA, VR, VS, ZA, ZR + oznaka NY

IO SRS je odredio takmičarsku komisiju za 2009. godinu, koja će sprovesti
takmičenje,pregledati dnevnike i objaviti rezultate, u sastavu:
-Vladeta Krkić YU1KX predsednik
-Zvonko Colja YT1WA clan
-Mirko Šević YU7WW clan 

Za rad u takmičenju preporučuje se korišćenje programa koji je, po molbi Saveza
radio-amatera Srbije, izradio Boris UA1AAF i koji je moguće dobiti bez nadoknade.
Link: http://www.yu1srs.org.rs/dl/kt/files/KUP_SRS_prg.ZIP 
Avgust 2009. godine
KT Komisija SRS 
designed by yt1wa
Postanite radio-amater, slušajte ceo svet!