YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Čemu služe CEPT licenca i HAREC
21 | 10 | 2019
Čemu služe CEPT licenca i HAREC

CEPT (Conference of European Postal and Telecommunications Administrations) je Konferencija evropske poštanske i telekomunikacione administracije. U okviru CEPT usvojen je sistem licenciranja radio-amatera implementiran kroz Preporuke CEPT.

Države članice CEPT uskladile su svoje nacionalne licence sa CEPT preporukama i timeje postignuto da se isti kriterijumi lienciranja primenjuje u zemljama članicama CEPT. Republika Srbija je člania CEPT i prva radio-amaterska klasa je po kriterijumima izjednačena sa CEPT1 licencom.

Radio-amater sa CEPT licencom kada je u poseti drugoj državi članici CEPT može da emtiuje sa koristeći svoj pozivni znak (i dodajući prefiks države kao prefiks svog pozivng znaka odvojen znakom /). Na primer stanica YU3XYZ, kada se nalazi u Italiji, koristi pozivni znak I/YU3XYZ. Ovo važi ako se radio-amater u drugoj državi zadržava najviše tri meseca (proveriti propise zemlje u koju se putuje).

U Republici Srbiji, iako radio-amateri prve klase automatski imaju CEPT 1 licencu, nacionalna licenca kao dokument se ne može koristiti kao CEPT licenca već se mora izvaditi posebna CEPT licenca. Ovaj dokument izdaje RATEL.

Ako se radio-amater zadržava u stranoj zemlji duže nego što njeni propisi dozvoljavaju kao privremeni boravak, onda su dužni da izvade lokalnu licencu te države ako žele da emituju sa njene teritorije. U tom slučaju im je potreban HAREC dokument.

Država članica CEPT izdaje HAREC (Harmonized Amateur Radio Examination Certificate) dokument kojim potvrđuje da je radio-amater položio ispit koji odgovara navedenoj CEPT licenci. Ovaj dokument je potreban samo kada radio-amater želi da izvadi nacionalnu licencu u drugoj državi CEPT. U Republici Srbiji HAREC dokument izdaje RATEL na zahtev.

Radio-amater koji se nalazi na teritoriji druge države je oabvezan da emituej uskladu sa svojom licencom i da se ponaša u skladu sa propisima te države. Preporuka je da se pre odlaska u drugu državu radio-amater upozna sa njemim propisima jer se oni mogu razlikovati od propisa koji se odnose na radio-amatere u Republici Srbiji

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije