YU1SRS Česta pitanja Izdavanje licenci i dozvola Kako se dobija dozvola za postavljanje repetitora?
23 | 05 | 2024
Poslednje vesti

Savez radio-amatera Srbije zadržava sva prava na objavljene sadržaje. Dozvoljeno je citiranje i prenošenje sadržaja ali uz obavezno navođenje izvora i postavljanje aktivnog web linka ka strani na sajtu odakle je sadržaj preuzet.

Kako se dobija dozvola za postavljanje repetitora?

Da bi se mogla postaviti repetitorska amaterska radio-stanica, neophodno je prethodno pribaviti dozvolu. Dozvole izdaje RATEL. Postavljanje i upotreba repetitora su regulisano Pravilnikom o repetitorskim amaterskim radio-stanicama.

Repetitore mogu postavljati samo savezi i radio-klubovi. Ukoliko savez ili radio-klub nije vlasnik repetitora, sklapa ugovor o korišćenju sa vlasnikom (pogledajte primer ugovora).

Primarni ili lokalni repetitor

Primarne repetitore postavljaju samo savezi. Oni su deo magistralne mreže repetitora kojim se pokriva cela teritorija Srbije i njihove lokacije se određuju prema planu mreže magistralnih repetitora koji donosi Savez radio-amatera Srbije. Maksimalna snaga primarnog repetitora može biti 15 W i oni se postavljaju na visoke lokacije kako bi se obezbedila velika pokrivenost. Ukoliko smatrate da je potrebno na neku lokaciju postaviti takav repetitor to mora biti u skladu sa planom a o tome odlučuje Savez radio-amatera Srbije na vaš predlog.

Lokalne repetitore mogu postavljati savezi i radio-klubovi. Oni su namenjeni za lokalno pokrivanje i postavljaju se prema lokalnim potrebama uz koordinaciju i saglasnost Saveza radio-amatera Srbije. Lokalni repetitori su ograničeni na snagu od 1 W i postavljaju se na niže lokacije kako bi se domet ograničio za potrebe lokalnog pokrivanja.

Ukoliko se repetitor nalazi u oblasti do 150 kilometara od granice sa drugom državom, neophodna je koordinacija i sa nacionalnim savezom te države.

Zahtev za dobijanje saglasnosti Saveza radio-amatera Srbije.

Prvi korak u postupku postavljanja repetitora je određivanje njegove namene. Na osnovu namene određujete da li se radi o primarnom ili lokalnom repetitoru, na koju lokaciju repetitor treba da se postavi, na kojoj frekvenciji će da radi, sa kojom snagom i sa kakvim antenama.

Potrebno je da utvrdite odgovarajuću lokaciju uvidom u karte, proračunavanjem zone pokrivanja i merenjima na terenu. Pored same zone pokrivanja sa određene loakcije, važno je i da utvrdite koja frekvencija je na toj lokaciji odgovarajuća, u skladu sa drugim repetitorima koji se sa te lokacije mogu čuti, kako bi se izbegla međusobna ometanja. Takođe proverite da li na lokaciji postoji neki izvor smetnji koji može uticati na kvalietan rad repetitora. To je moguće da se desi na lokacijama gde već postoji neka radio-emisiona oprema.

Kada ste odredili lokaciju potrebno je da dobijete saglasnost za korišćenje te lokacije od njenog vlasnika. Ukoliko biste koristili antenski stub i priključak za napajanje električnom energijom, potrebna vam je saglasnost i za njihovo korišćenje.

Kada ste sve ovo uradili, treba da pošaljete Savezu radio-amatera Srbije Zahtev za saglasnost za postavljanje repetitorske amaterske radio-stanice, koji je u slobodnoj formi ali treba da sadrži što više bitnih podataka o planiranom repetitoru, kao što su:

- vrsta repetitora: primarni ili lokalni;

- podatke o lokaciji repetitora (naziv lokacije, tačne geografske koordinate i nadmorska visina);

- predlog prijemne i predajne frekvencije repetitora

- razlog za postavljanje repetitora;

- procena koliko bi bilo korisnika repetitora;

- dokaz o saglasnosti za korišćenje lokacije repetitora, antenskog stuba i priključka za električnu energiju i podatak da li se korišćenje plaća;

- podatak o snazi predajnika repetitora;

- podatak o visini predajne antene iznad tla;

- podaci o vlasništvu nad opremom koja čini repetitor i to pojedinačno za svaki deo opreme;

- ostali podaci koji mogu biti bitni

S obzirom da u ovoj fazi, ne morate imati sve podatke ili ih ne morate imati precizne, navedite ih što preciznije i sa što više detalja.

Ukoliko imate problem u obezbeđivanju nekih podataka ili saglasnosti, obratite se Savezu da vam pomogne ako je to moguće. I inače, komunikacija sa Savezom u ovoj fazi će vam pomoći da kvalitetno pripremite sve što je potrebno za postavljanje repetitora.

Kada pošaljete zahtev Savezu, Izvršni odbor će na osnovu mišljenja FM-digital radne grupe doneti odluku i obavestiti vas o tome da li ste dobili saglasnost za postavljanje repetitora.

Zahtev za izdavanje dozvole

Nakon dobijanja saglasnosti od Saveza radio-amatera Srbije, možete pokrenuti zvaničnu proceduru za dobijanje dozvole.

Ako se radi o primarnom repetitoru, dozvolu za repetitor će izvaditi savez, na osnovu vaše dokumentacije. Prethodno je potrebno da sa savezom napravite ugovor o korišćenju repetitora. Savez snosi i troškove izdavanja dozvole.

Ako se radi o lokalnom repetitoru, onda imate mogućnost da taj repetitor predate u nadležnost saveza, na isti način kako se to radi za primarne repetitore, ili, da dozvolu vadite sami.

Ako dozvolu vadite sami onda je potrebno da popunite dva obrasca:

Prijava amaterske radio-stanice za repetitorsku, radio-far ili ARS za digitalne komunikacije (obrazac RA-03A), i

Zahtev za izdavanje pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za klupsku amatersku radio-stanicu (obrazac ZPDKA).

Uz njih je potrebno i da priložite:

- dokaz o upisu udruženja u registar Agencije za privredne registre (APR) i

- dokaz o uplati naknade za izdavanje dozvole (1000 dinara za klubove koji su članovi SRS, a 1500 dinara za one koji nisu članovi;

Sve dokumente šaljete Savezu radio-amatera Srbije a on će Zahtev proslediti RATEL-u koji će vam na osnovu njega izdati dozvolu. Dozvola obično bude rešena u roku od 30 dana.

Privremena dozvola

Ukoliko vam je potrebno da testirate lokaciju ili opremu imate mogućnost i da izvadite Privremenu dozvolu rad amaterske radio-stanice. Važenje odobrenja je vremenski ograničeno na 60 dana. Ovo odobrenje izdaje RATEL a iznos naknade je 400 dinara.

 

Pratite nas - FACEBOOK

Orden
Baner
ARDF 2020
Baner
IARU 25th Conf NS
Baner
Nikola Tesla
Baner
Anketa
Ocenite informativnost ovog sajta
 
Savez je organizovao
Baner
YU1SRS
Baner
Rad Saveza pomažu
Baner
Baner
Baner
Propagacije